بایگانی دسته: آموزش محصولات امرن omron

سنسور مجاورتی چیست؟

این موضوع را میتوان در دوبخش تقسیم بندی کرد:

1-اصول سنسور های مجاورتی

2-انواع سنسور های مجاورتی omron و کاربردشان

هدف ازآموزش:

1-آموزش ویژه گی های اساسی سنسور های مجاورتی و همچنین نمونه های از کاربرد آن ها

2-شناختن یک طراحی ساده از سنسور القایی


چرا سنسور مجاورتی؟

سنسور مجاورتی