سنسور امرن omron

وظیفه اصلی سنسور های امرن استفاده از آن ها به منظور آشکار سازی تغیرات در سیستم های صنعتی میباشد؛به نحوی که به وسیله ی این سنسور ها بتوان  فرایند های پیشبینی شده را متناسب با وضعیت سیستم ،اعمال نمود.برخی از این تغییرات به شرح ذیل میباشند:

تغیرات موقعیت ، شدت نور،جهت حرکت ،ارتفاع و …

طبقه بندی سنسور های OMRON بدین قرار است:

سنسور خازنی  –  نوری امرن OMRON

سنسور چرخشی (ROTARY) امرن OMRON

سنسور پردازش تصویر امرن OMRON

سنسور القایی امرن OMRON

سنسور جابجایی امرن OMRON

سنسور خازنی امرن OMRON

سنسور های فیبر نوری


 

نمایندگی امرن